Ποια από τα παρακάτω στοιχεία λαμβάνουμε υπόψιν κατά την δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος για τον ασθενή με καρκίνο/ επιζώντα από τον καρκίνο;