Μέσα σε αυτό το διάστημα ο κάτοχος της πιστοποίησης θα πρέπει να παρακολoυθήσει έναν αριθμό νέων αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων προκειμένου να συλλέξει τους απαραίτητους πόντους συνεχόμενης εκπαιδευτικής γνώσης (Continual Educational Units) και να αποδείξει έτσι, ότι παραμένει ενημερωμένος ώστε να μπορέσει να ανανεώσει το πιστοποιητικό του.

Επανεξέταση Πιστοποίησης. Η διαδικασία της επανεξέτασης έχει ως στόχο της να προάγει την συνεχόμενη επαγγελματική εξέλιξη, την καλλιέργεια των γνώσεων, καθώς και την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Κάθε πότε πραγματοποιείται η επανεξέταση;
Ο πτυχιούχος του διπλώματος Προσωπικού Γυμναστή CPT by NASM, θα πρέπει να περνάει από επανεξέταση προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ του πτυχίου του κάθε δύο χρόνια.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις της επανεξέτασης;

Οι πτυχιούχοι του CPT, θα πρέπει να αποκτήσουν στο διάστημα των δύο χρόνων 2 πόντους συνεχόμενης εκπαιδευτικής γνώσης (2 CEUs) από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο:

1. Καινούργιες προπονητικές τεχνικές

2. Καινούργιους τρόπους αξιολόγησης

3. Εξελιγμένα ασκησιολόγια

4. Τρόπους σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης

5. Διατροφή

6. Σχέσης πελατών και αθλητικό marketing

Ποια είναι η διαδικασία επανεξέτασης:

1. Να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων που παρακολουθήσατε

2. Ένα φωτοαντίγραφο του πτυχίου σας CPT by NASM και του πτυχίου ΚΑΡ.Π.Α. (CPR – AED)

3. Καθώς και το κόστος της επανεξέτασης αξίας 190 Ευρώ