Μαθησιακοί στόχοι:
  • Εισαγωγή σε προπόνηση βασισμένη στη ταχύτητα (velocity-based training, VBT)
  • Τι είναι VBT και γιατί
  • Χρήση τεχνολογίας για την παρακολούθηση της ταχύτητας και της ισχύος στη προπόνηση δύναμης
  • Χρήση μετρήσεων ταχύτητας για την παρακολούθηση της έντασης της προπόνησης
  • Πρακτικές εφαρμογές
Συγκεκριμένα, σε αυτό το σεμινάριο θα εξετάσουμε:
  • Χρησιμοποίηση μετρήσεων ταχύτητας για την παροχή αντικειμενικής ανατροφοδότησης
  • Υπολογισμό της μέγιστης δύναμης μέσω μετρήσεων ταχύτητας
  • Ανάπτυξη προφίλ φορτίου-ταχύτητας για ακριβή συνταγογράφηση φορτίου
  • Ζώνες ταχύτητας και χρησιμοποίηση κατωφλιών απώλειας ταχύτητας για την ανάπτυξη ικανοτήτων δύναμης
  • Διαφορετικές μεθόδους συνταγογράφησης VBT
Επιλέξτε Σεμινάριο

, ,