Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του FMS Level 1.

CEU’s: NASM 1.5 | ACE 1.5

Περιεχόμενα – Σεμινάριο Fundamental Capacity Screen

1. Εκμάθηση των κριτηρίων και της χρήσης για κάθε τμήμα της Fundamental Capacity Screen (FCS).

2. Εκμάθηση του ιστορικού και της εξέλιξης της Fundamental Capacity Screen (FCS).

3. Συγκεντρώστε τις τέσσερις θεμελιώδεις μορφές έκφρασης της κινητικής ενέργειας

4. Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της κινητικής δυσλειτουργίας και της μη αποτελεσματικής κίνησης

5. Εκτέλεση της αξιολόγησης.

6. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την σωστή εφαρμογή διορθωτικών τεχνικών.